مقاله


کد مقاله : 1397040510230112958

عنوان مقاله : بررسی نقش فرهنگ ملی در توسعه‌یافتگی نهادی کشورها از طریق ارزیابی مؤلفه نهادی گزارش رقابت‌پذیری جهانی(GCI) و چارچوب فرهنگی هافستد

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 43 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 790

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی¬نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com - -
2 مهدی تاجیک tajik_25m@yahoo.com - -

چکیده مقاله

تأثیر فرهنگ ملی به عنوان یک متغیر تعیین¬کننده بر ساختار¬ها و نظام¬های مدیریتی در مطالعات مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به الگوی فرهنگی هافستد و همچنین مؤلفه نهادی گزارش رقابت¬پذیری جهانی (2014-2013)، به بررسی ارتباط فرهنگ ملی و سطح توسعه‌یافتگی نهادی کشورها پرداخته شده است. نخست کشور¬ها به کمک تحلیل خوشه¬ای و با تکنیک K-MEANS به دو گونه فرهنگی تقسیم¬بندی شده¬اند به طوری که در گونه یک، امتیازات مربوط به ابعاد فرهنگی "فاصله قدرت"، "اجتناب از عدم اطمینان" و" مردسالاری" نسبت به گونه دو بالاتر و ابعاد فرهنگی "دوراندیشی" و"فردگرایی" پایین¬تر می‌باشد. در این تقسیم‌بندی جمهوری اسلامی ایران، در گونه یک فرهنگی قرار می¬گیرد. به منظور بررسی وضعیت نهادی در دو گونه فرهنگی از آزمون مقایسه میانگین¬ها استفاده شده است. پس از انجام آزمون شاپیرو- ویلک و مشخص شدن وضعیت توزیع داده¬ها در گونه¬های فرهنگی، آزمون ناپارامتریک من- ویتنی جهت بررسی فرضیه¬های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این آزمون نشان می¬دهد که امتیاز مؤلفه نهادی و متغیر¬های مربوطه به جز دو متغیر نهادی "دست و پاگیر بودن مقررات دولتی" و" حمایت از سرمایه¬گذاران" بین کشور¬های مستقر در گونه یک و گونه دو اختلاف معناداری داشته و به عبارتی وضعیت نهادی كشور¬های گونه یك نسبت به گونه دو بدتر می¬باشد.