مقاله


کد مقاله : 13970714164776

عنوان مقاله : نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 53 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 873

فایل های مقاله : 346 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فائزه سادات حسینی fhoseini12000@yahoo.com - -
2 احمد عابدی سروستانی abediac@gau.ac.ir - -

چکیده مقاله

نظام صنفی کشاورزی به منظور گردهم¬آوردن تمام افراد حقیقی و حقوقی فعّال بخش کشاورزی، هویت دادن به مشاغل این بخش و حمایت از حقوق صنفی کشاورزان فعالیت می‌کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی انتظارات كشاورزان از نظام صنفی کشاورزی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‏آوری گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی بودند که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و روایی از طریق روایی صوری و اخذ نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد انتظار کشاورزان از نظام صنفی در حدّ زیاد قابل ارزیابی می‌باشد. بیشترین انتظار کشاورزان در زمینه دفاع از حقوق کشاورزان و کمترین آن به استقلال نظام صنفی کشاورزی ارتباط دارد. با افزایش سن کشاورزان، انتظارات آنان از نظام صنفی در زمینه¬های هویت¬دهی و دفاع از حقوق کشاورزان افزایش می¬یابد. همچنین، با افزایش تعداد سال¬های تحصیل، انتظار کشاورزان در همه زمینه¬ها به¬جز استقلال نظام صنفی افزایش می-یابد. اگرچه کشاورزان عضو نظام صنفی، انتظارات کمتری از نظام صنفی دارند، اما انتظارات کشاورزان ساکن در شهر بیشتر از کشاورزان ساکن در روستا می¬باشد. پیشنهاد مقاله حاضر اولویت دادن به دفاع از حقوق کشاورزان در فعالیت¬های نظام صنفی کشاورزی می‌باشد. واژگان کلیدی: نظام صنفی، کشاورزی، انتظارات، حقوق کشاورزان.