مقاله


کد مقاله : 13990730250306

عنوان مقاله : بررسی چرایی تشکیل خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی کشور چین

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 264

فایل های مقاله : 564 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید امیدی vahidomidi.eco@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

امروزه نقش بنگاه¬ها در بازارهای جهانی وابسته به میزان قدرت رقابتی آنها با سایر بنگاه¬هایی است که تولیدات مشابهی دارند. ازاین¬روی، در این مطالعه به شیوه تشکیل خوشه¬های صنعتی چین، به عنوان مهمترین اقتصاد درحال¬توسعه، و نقش سیاست¬های دولت در گسترش آنها پرداخته شده است. به این منظور مطالعات صورت گرفته پیرامون خوشه¬های صنعتی چین در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و دستاوردهای کشور چین با رویکرد ارائه رهیافت برای خوشه¬های صنعتی ایران جمع¬بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد ایجاد خوشه¬های صنعتی به صورتی است که نخست در یک منطقه جغرافیایی، به سبب شرایط خاص آن ناحیه، شرایط پیدایش خوشه پدیدار شده و پس از آن حمایت‌های دولت موجب توسعه و گسترش خوشه مورد نظر می¬شود. در واقع، سیاست¬های دولت بیش از آنکه در ایجاد خوشه¬های صنعتی نقش داشته باشد در گسترش آنها موثر بوده است.