مقاله


کد مقاله : 13990730250310

عنوان مقاله : رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نواوری سازمانی )اعضای هییت علمی دانشگاه تهران(

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 267

فایل های مقاله : 896 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان نامدار جویمی davood.joyame@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری سازمانی است. در این راستا شش فرضیه شکل‌گرفته است که تمامی آن‌ها تائید شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به‌طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. بـراي بررسي روابط علي بين متغيرها به صورتي منسجم از تكنيك مدل‌سازی معـادلات سـاختاري و نرم‌افزار PLS Smart استفاده‌شده است. مشکلات مرتبط با سرمایه اجتماعی قوی، مانند اطلاعات بیش‌ازحد، مشکلات ناشی از بی‌تدبیری، و نزدیک¬بینی همراه با سرمایه¬گذاری زیاد زمان و هزینه برای حفظ در روابط، می¬تواند بر توسعه گرایش کارآفرینی تأثیر بگذارد. بر اساس یافته‌های پژوهش در این رابطه(سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینی) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی(رابطه‌ای و شناختی) رابطه‌ای منفی و سایر ابعاد رابطه‌ای مثبت با گرایش کارآفرینی دارند. در این رابطه(سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینی) قابلیت‌های نوآوری سازمانی نقش میانجی دارد.