مقاله


کد مقاله : 13990730250313

عنوان مقاله : هویت اخلاقی و عملکرد در سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 259

فایل های مقاله : 317 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نادر رضائی nader.rezaei@iau-maragheh.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش ارائه رویکردی جدید در مطالعه اخلاق سازمانی در قالب هویت سازمانی و بررسی رابطه ابعاد هویت اخلاقی سازمان یعنی اخلاق نمایشی و کاربردی با عملکرد سازمانی می باشد. از میان مدلهای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیاز متوازن (با ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مشتری و مالی) برای ارزیابی عملکرد سازمان های مورد نظر انتخاب و بکارگرفته شد. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بوده و جامعه مورد مطالعه، کلیه سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اخلاق نمایشی و کاربردی بطور معناداری ابعاد عملکردی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه اثرگذاری اخلاق نمایشی و اخلاق کاربردی بر شاخص های عملکردی متفاوت می باشد ولیکن اخلاق کاربردی به مراتب موثرتر بوده و بطور مناسب تری اثر آتی مورد انتظار اخلاق بر عملکرد را نشان می دهد و تلاش ها و برنامه های اخلاقی، تصمیمات سازمانی و مطالبات اخلاقی جامعه را باهم تلفیق و موجب بهبود بهره وری سازمان می شود.