اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد توسعه شماره 58 تابستان 1398 منتشر شد.

فصلنامه راهبرد توسعه سال پانزدهم، شماره 2 (پياپي58)، تابستان 1398 منتشر شد.

موضوع میزگرد این شماره فصلنامه راهبرد توسعه، « ارزیابی چهل سال دستاوردهای توسعه‌ای کشور»  است.

داوران اين شماره:آقایان  دکتر حسن سبحانی، دکتر اکبر زارع شاه آبادي، دکتر محمد کهندل، دکتر وحید ماجد، دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر کیومرث یزدان پناه.

فهرست مطالب شماره 58 فصلنامه راهبرد توسعه

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد: ارزیابی چهل سال دستاوردهای توسعه‌ای کشور  ...................................................................................... 7

 

v       تاثیر سیاست‌های نولیبرالیستی و  نومرکانتیلیستی در توسعه اقتصادی برزیل ( 1985-2016 م)  ......................  49

هادی آجیلی/ مهدی رضایی

 

v       تعیین اولویت‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود ....................  80

عبدالمحمد کاشیان/ بهرام بیات

 

v       واکاوی پیشران‌های موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پيشبرد اهداف صندوق‌هاي اعتبارات خرد استان کردستان ................................................................................................................................................. 108

بهروز توپچی/ شهپر گراوندی/ فرحناز رستمی

 

v       واپایش نابرابری فضایی توسعه  شاخص­های ارتباطات (مطالعه پژوهی: استان گلستان) .................................. 133

ابراهیم معمری/ احمد زنگانه/ فرهاد معمری

 

v       اثر صادرات بازارچه های مرزی بر اشتغال  منطقه سیستان ............................................................................... 155

زهرا راشکی قلعه نو/ نورمحمد یعقوبی/ رمضان حسین زاده/ امین رضا کمالیان

 

v       نقش و کاربرد ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست ............................................................. 173

فرزام پوراصغر سنگاچین/ سجاد بهرامی/ حمیده حیدرزاده