آخرین شماره


شماره 52 سال 13
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران ( DOI : 0)
( دکتر سیداحسان خاندوزی - محسن فتح اله بياتي - زهرا فاضل فرد )
2 - شکل‌گیری دولت رانتیر و تاثیر آن در فروپاشی رژیم پهلوی دوم ( DOI : 0)
( مجيد عباس‌زاده مرزبالي )
3 - تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي ( DOI : 0)
( پروانه سلاطين - ملورين دانش‌پناه - سمانه محمدي )
4 - تأملی بر نرخ تنزيل اجتماعی و رويکردهای محاسبه و کاربرد آن ( DOI : 0)
( دکتر امیرحسین مزینی )
5 - شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي ( DOI : 0)
( مريم جعفري مهرآبادي - مريم سجودي )
6 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران) ( DOI : 0)
( علي قلي جوکار - مجيد کاشاني - حسين فکرآزاد )
7 - اهمیت آموزش رسمی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی: شواهدی از ایران، منطقه مِنا (MENA) و جهان ( DOI : 0)
( )
8 - کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري ( DOI : 0)
( ابوالفضل روحاني - عباس کرامتي - امير مهدي‌آبادي )
9 - برآورد ریسک و نااطمینانی شغلی در بازار کار ایران ( DOI : 0)
( حسن دليري )
10 - تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی) ( DOI : 0)
( سید علی بنی‌هاشمی - جواد یوسفی )