آخرین شماره


شماره 51 سال 13
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه ( DOI : 0)
( هادي حکيمي - محسن فتح اله بياتي )
2 - تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ ( DOI : 0)
( ابوالفضل شاه¬آبادی - فریبا مهری تلیابی - راضيه داوري كيش )
3 - بهره¬گیری از ظرفیت¬های اقتصاد آزمایشگاهی در توسعه نظام آموزشیِ رشته اقتصاد درکشور ( DOI : 0)
( محمدنقی نظرپور - سیدمهدی میرحسینی )
4 - بررسي متغيرهاي اثر گذار بر بهره‌وري نيروي کار ايران-رويکرد بلندمدت وکوتاه‌مدت ( DOI : 0)
( مرتضي صالحي سربيژن )
5 - الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی ( DOI : 0)
( فریبرز ارغوانی پیرسلامی - فاطمه فروتن )
6 - بررسي تطبيقي آموزش و پرورش کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ( DOI : 0)
( ندا ابراهيمي مقدم - محمد خوش‌چهره )
7 - برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي ( DOI : 0)
( مرتضي اسمعيل‌نژاد - فهيمه شهرکي - ابراهيم رضائي )
8 - تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365 ( DOI : 0)
( علي قاسمي اردهايي - قربان حسيني - ولي‌اله رستمعلي‌زاده )
9 - تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استانها طي برنامههاي عمران و توسعه در ايران ( DOI : 0)
( محمد غفاري فرد )
10 - بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت ( DOI : 0)
( مجيد ياسوري - نادر افقي - سيده فاطمه امامي )