آخرین شماره


شماره 48 سال 12
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - در باب چیستی توسعه ( DOI : 0)
( مریم ملائی - شیوا پروائی هره دشت - کاظم رحیمی )
2 - جايگاه كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( DOI : 0)
( ابراهيم رحماني - سيامک مؤذني )
3 - فراتحلیلی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت زندگی در ایران با تأکید بر ابعاد مفهومی آن ( DOI : 0)
( ايمان فدائي - مهدي حسيني دهاقاني )
4 - بررسي نقش فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی در توانمندسازی اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: بخش برزک شهرستان کاشان) ( DOI : 0)
( یوسف قنبری - حمید برقی )
5 - تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران ( DOI : 0)
( پروانه سلاطین - سمانه محمدي )
6 - سنجش سطح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران(نمونه موردی: شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان) ( DOI : 0)
( هادي حکيمي - هادي حکيمي )
7 - جایگاه صنعت در اقتصاد ایران از عصر صفوی تا کنون ( DOI : 0)
( سيروس احمدي )
8 - تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری(مطالعه شهرستان بیرجند) ( DOI : 0)
( جواد یوسفی - محمد شریفی¬تهرانی )
9 - انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف ( DOI : 0)
( محمد صادق علمی سولا - مهدی قائمی اصل - جواد یعقوبی - مهسا مسگرانی )
10 - بررسي ميزان تمايل افراد جوياي كار به انجام فعاليت‌هاي تعاوني و عوامل تأثيرگذار بر آن در شهرستان شیراز ( DOI : 0)
( سيد روح الله موسوي )