آخرین شماره


شماره 47 سال 12
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - تبیین استراتژی برنامه درسی در راستای پرورش منابع انسانی کارآفرین ( DOI : 0)
( عبدالعلي کشته‌گر - عليرضا تشکريان جهرمي )
2 - نگاه الگوی پیشرفت اسلامی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد ( DOI : 0)
( هادي دادمهر )
3 - کارایی بازار ( DOI : 0)
( علی عسکری¬نژاد امیری )
4 - اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7) ( DOI : 0)
( ابوالفضل شاه¬آبادی - سارا ساري¬گل - حمید تنهایی )
5 - الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( دکتر حسن بنیانیان )
6 - آسیب‌شناسی تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر حریم خصوصی خانواده ايراني ( DOI : 0)
( فاطمه افشاری )
7 - تأثير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف در ايران ( DOI : 0)
( پروین رسولی - زهرا سیاهپوش )
8 - ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور ( DOI : 0)
( سوده رضايي )
9 - بررسی تطبیقی مفهوم نیازهای اساسی در غرب و آموزه‌های اسلامی ( DOI : 0)
( مرتضی گودرزی )
10 - تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟» ( DOI : 0)
( محمد نديري )