آخرین شماره


شماره 54 سال 14
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه¬ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( مجتبی ملکی شهریور )
2 - تحلیلی بر برنامه¬های راهبردی دانشگاه¬های دولتی ایران ( DOI : 0)
( زهرا معارفوند )
3 - بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت) ( DOI : 0)
( مريم جعفري مهرآبادي - مريم سجودي - سيده فاطمه امامي )
4 - رویکردی بر علل نابرابری توسعه در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک بخش های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس ( DOI : 0)
( احمد حجاریان )
5 - بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری) ( DOI : 0)
( اصغر نوروزی - داوود مهدوی - خدابخش توکلی )
6 - بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی ( DOI : 0)
( لیلا محرابی )
7 - تاثیرمحرک¬های بخش¬بندی صادراتی برعملکرد صادراتی شركت¬هاي صادر‌كننده خشکبار مستقر درتهران ( DOI : 0)
( محمد کهندل )