آخرین شماره


شماره 57 سال 15
بهار 1398
دانلود فایل

1 - تأثیر شاخص‌های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی دربین کشورهای اسلامی ( DOI : 0)
( علیرضا تمیزی )
2 - جنبه های اقتصادی فرآوری پسماندهای شهری با نگرشی بر کشورهای پیشروی جهان (مطالعه موردی: کلان شهر اراک) ( DOI : 0)
( رضا احمدي )
3 - پهنه‌بندی توسعه یافتگی از منظر برنامه¬ریزی منطقه¬ای دفاعی استان سیستان و بلوچستان: مدل آنالیز استان ( DOI : 0)
( سیروس نبیونی )
4 - آینده‌نگاری و سناریوسازی ظهور نسل پیر در آینده و مراقبت¬های لازم با توجه به دیجیتالی شدن امور رفاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده ( DOI : 0)
( باقر کرد )
5 - تدوین وضعیت توسعه فضایی در شهرستان رشت با تاکید بر الگوی راهبرد توسعه منطقه‌ای (RDS) ( DOI : 0)
( مجيد ياسوري )
6 - توسعه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی: تحلیل محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره متوسطه نظری از منظر میزان انعکاس ویژگی های شخصیتی کارآفرینی ( DOI : 0)
( جواد آقامحمدی )
7 - آینده‌نگاری زندگی کاری و ارتباط کار و زندگی با رویکرد دلفی ( DOI : 0)
( احسان نامدار جویمی )