آخرین شماره


شماره 60 سال 15
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران ( DOI : 0)
( صابر خداوردیزاده )
2 - آینده‌نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی ( DOI : 0)
( احسان نامدار جویمی )
3 - تأثیر کیفیت مقررات بر فضای کسب و کار در گروه کشورهای منتخب ( DOI : 0)
( پروانه سلاطين )
4 - بررسی تأثیر آموزشِ منابع انسانی بر توسعه¬ فناوری و اقتصادی جوامع )با تأکید بر جامعۀ ایران) ( DOI : 0)
( عباس رمضانی باصری )
5 - بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام) ( DOI : 0)
( جواد علی‌بیگی )
6 - سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI ( DOI : 0)
( صادق بافنده ایماندوست )
7 - شناسایی موانع پیش روی سرمایه¬گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه¬های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان) ( DOI : 0)
( نعیمه حسین جانی زاده )