آخرین شماره


شماره 61 سال 16
بهار 1399
دانلود فایل

1 - رویکرد حق محور به توسعه ( DOI : 0)
( مهدی فیروزی )
2 - بررسی تاثير اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال¬های 2016-1980 ( DOI : 0)
( سید محمد مستولی زاده )
3 - ارزیابی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌یافتگی مناطق شهری (نمونه موردی محلات سرتپوله، شالمان و غفور شهر سنندج) ( DOI : 0)
( خلیل¬الله سردارنیا )
4 - بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع روستایی با رویکرد فرا تحلیل ( DOI : 0)
( نرجس مومن )
5 - مطالعه تطبیقی خطوط فکری عمده آرمان شهرگرایان مسلمان و غیر مسلمان ( DOI : 0)
( مجيد ياسوري )
6 - ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم ( DOI : 0)
( شیرین اربابیان )
7 - رفاه اجتماعی روستایی؛ معرف¬ها و سنجش عوامل موثر بر آن (موردپژوهی: روستاییان دهستان منصور آقایی روانسر) ( DOI : 0)
( شهپر گراوندی )
8 - برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( DOI : 0)
( ایمان دانائی فر )
9 - نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام) ( DOI : 0)
( احسان نامدار جویمی )