مقاله


کد مقاله : 1397040517409112991

عنوان مقاله : حکمراني در ايران، آسيب‌شناسي و ارائه راهبردها

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 49 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 953

فایل های مقاله : 381 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خليل اله سردارنيا kh_sardarnia@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

حکمراني خوب ناظر بر نحوه اعمال قدرت و حاکميت است که بر مبناي شاخص‌هاي مهمي همچون: حاکميت قانون، پاسخگويي، شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و کنش‌ها، مسئوليت‌پذيري، نظارت قاعده‌مند و مستمر، نظارت‌پذيري، عدم تبعيض، عدم فساد و التزام و تعهد عمومي به اخلاق مدني تعريف مي‌شود. در جوامع پيچيده شونده امروز، حکمراني بايستي مقوله‌اي ناظر به روابط دو سويه، همکاري‌جويانه و اعتمادآميز بين حکومت و نهادهاي مدني و شهروندان تلقي شود، نه مقوله‌ای صرفاً حکومتي. در اين نوشتار، نگارنده درصدد است که نخست، نگاهي آسيب‌شناسانه نسبت به فرايند حکمراني و نحوه ارتباط حکومت و نهادهاي مدني در ايران داشته باشد؛ سپس با استفاده از مباحث نظري، راهبردهايي در خصوص ايجاد و گسترش حکمراني خوب بر مبناي تعامل، همکاري‌جويي و مسئوليت‌پذيري دو سويه بين حکومت و نيروهاي اجتماعي و نهاد‌هاي مدني ارائه مي‌گردند.