مقاله


کد مقاله : 13980126178689

عنوان مقاله : تأثیر توسعه بازارهای مالی بر ریسک بازار سهام (منتخبی از کشورهایD8)

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 56 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 422

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شیرین اربابیان arbabian_sh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهم¬ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است و آزادسازی مالی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می¬کنند. تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آن¬چنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی¬توان به رشد اقتصادی دست یافت. همچنین به¬دلیل وجود ریسک در بازار سهام و از آن¬جا که موفقیت هر اقتصاد بستگی به عملکرد بازار مالی دارد، مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک این بازار از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر توسعه بازار مالی بر ریسک بازار سهام منتخبی از کشورهای D8 (مالزی، ترکیه، مصر، ایران، اندونزی و پاکستان)، طی دوره (2015-2005) بررسی شده است. برای برآورد الگوی پژوهش از روش داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج یافته¬ها نشان می¬دهد اثر متغیرهای توسعه مالی بر ریسک بازار سهام با توجه به شاخص به-کار رفته برای نسبت سرمایه¬ای شدن بازار سهام منفی و معنادار و برای دیگر شاخص توسعه مالی مبنی بر تعداد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس مثبت و معنادار بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار و باز بودن مالی تأثیری مثبت و معناداری بر ریسک بازار سهام داشته¬اند. کلید واژه‌: ریسک، بازار سهام، توسعه بازارهای مالی، داده¬های تابلویی