مقاله


کد مقاله : 13980401190323

عنوان مقاله : توسعه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی: تحلیل محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره متوسطه نظری از منظر میزان انعکاس ویژگی های شخصیتی کارآفرینی

نشریه شماره : 57 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 281

فایل های مقاله : 455 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد آقامحمدی javad_am_59@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره دوم متوسطه(شاخه نظری) از منظر میزان توجه به ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری پژوهش کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه نظری که مشتمل بر 32 بخش و 135 صفحه می باشد، بوده است. ابزار جمع آوری داده ها سیاهه وارسی و تحلیل محتوی بود که روایی آن با استفاده از نظر صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از روش اسکات(5/89) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است بدست آمد. داده های حاصل از تحلیل محتوا یعنی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با استفاده از منابع و متون معتبر استخراج و سپس در قالب آمار توصیفی و با استفاده از مراحل سه گانه آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بخش کیفی تحلیل محتوی نشان داد که 7 ویژگی شخصیتی کارآفرینی که در اکثر منابع و متون مورد تأکید قرار گرفته است عبارتند از: ریسک پذیری، منبع کنترل درونی، موفقیت طلبی، استقلال طلبی، تحمل ابهام، خلاقیت و خودباوری و در بخش کمی تحلیل محتوی که با آنتروپی شانون صورت گرفته است، از میان 7 ویژگی مورد مطالعه شخصیتی کارآفرینی، ویژگی خلاقیت با میزان بار اطلاعاتی 756/0 و ضریب اهمیت 203/0 بیشترین توجه و ویژگی استقلال طلبی با میزان بار اطلاعاتی 256/0 و ضریب اهمیت 068/0 کمترین توجه را به خود اختصاص داده است.