مقاله


کد مقاله : 13980401190324

عنوان مقاله : آینده‌نگاری زندگی کاری و ارتباط کار و زندگی با رویکرد دلفی

نشریه شماره : 57 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 667

فایل های مقاله : 317 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان نامدار جویمی davood.joyame@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

اهداف کشور ایران در سال 1404 تمرکز بر سه هدف اصلی دارد: رشد پایدار، رشد جامع و تبدیل‌شدن به یک اقتصاددانشی. در ایران، نیروی کار توسط سه روند جمعیت شناختی اصلی در حال شکل‌گیری است: پیر شدن نسلی که با رشد سریع جمعیت در مدت کوتاهی به وجود آمده‌اند؛ زنانه شدن نیروی کار؛ و افزایش تنوع فرهنگی با ورود نیروی کار مهاجر. با توجه به این سه منظر در ادامه به تجمیع و اجماع نظرات خبرگان و حذف و اضافات در این زمینه خواهیم پرداخت و درنهایت برای این یافته‌ها ذهنیاتی که از این موارد می‌توان استخراج کرد سناریوسازی می‌شود. در این پژوهش از نظرات 32 متخصص در راندهای دلفی استفاده‌شده است که در ابتدا 6 نفر از اعضا انتخاب شدند و توسط نمونه‌گیری گلوله برفی نفرات بعدی معرفی‌شده‌اند و در فرایند پژوهش مشارکت کرده‌اند.رویکرد این مقاله عمدتاً توصیفی و اکتشافی است. درنهایت با توجه به یافته‌های پژوهش دو سناریو ساخته‌شده است که عبارت‌اند از: در سناریو اول، تعادل کار و زندگی، یک نکته ضروری در زندگی کارکنان است و یک ارتباط نزدیک‌بین کارکنان و کارفرمایان ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، تعادل کار و زندگی برای اکثریت کارکنانی که تلاش می‌کنند شغل خود را حفظ کنند مهم نیست و ازاین‌رو تنها در دسترس کارکنان ممتاز و دارای مزایا است.