• صفحه اصلی
  • تعیین اولویت‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980604191755 بازدید : 1852 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی