مقاله


کد مقاله : 13980604191758

عنوان مقاله : واپایش نابرابری فضایی توسعه شاخص¬های ارتباطات (مطالعه پژوهی: استان گلستان

نشریه شماره : 58 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 213

فایل های مقاله : 897 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم معمری e.moammare70@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه ارتباطات و اطلاعات در پیشرفت انسان و توسعه جوامع نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص¬های ارتباطات و اطلاعات به سطح¬بندی جامعه عصر اطلاعاتی در شهرستان¬های استان گلستان پرداخته¬ایم. روش پژوهش، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی و دارای هدف کاربردی- توسعه¬ای است. داده¬های مورد نیاز به روش کتابخانه¬ای و اسنادی جمع آوری شده است. تکنیک¬های به کار گرفته شده در این مقاله، ضریب ویژگی، حل اختلاف طبقه¬ای، ضریب تغییرات و مدل ویکور بوده و برای امتیاز دهی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم افزار آماری Excel استفاده شده است، برای نمایش آن به صورت توزیع فضایی از نرم افزار ARC GIS 9.3 استفاده شده است. یافته¬های بدست آمده نشان می¬دهد که اختلاف فاحشی بین شهرستان¬ گرگان به عنوان مرکز استان با دیگر شهرستان¬های استان از لحاظ برخورداری از شاخص¬های جامعه اطلاعاتی- ارتباطی وجود دارد. بر اساس نتایج تکنیک ضریب ویژگی شهرستان گرگان با میزان ویژگی بالای 3355792 دارای اختلاف فاحشی با دیگر شهرستان¬های استان و به صورت ملموس با شهرستان دوم استان از لحاظ برخورداری از شاخص¬های جامعه اطلاعاتی - ارتباطی یعنی شهرستان گنبد کاووس با میزان ضریب ویژگی 623117 می¬باشد. تلفیق نتایج حاصل از تکنیک ضریب ویژگی برای طبقه گذاری شهرستان¬های استان در مدل حل اختلاف طبقه¬ای نیز فقط شهرستان گرگان را در طبقه اول توسعه و 13 شهرستان دیگر استان را در طبقه محروم یعنی طبقه پنجم قرار می¬دهد. محاسبه ضریب تغییرات جهت تحلیل پراکنش شاخص¬ها نیز نشان می¬دهد که شاخص تعداد چاپخانه¬ها با میزان 24/3 دارای پراکنش نابرابری بین شهرستان¬های استان است. نتایج تکنیک ویکور نشان می¬دهد که شهرستان گرگان بیشتر شاخص¬های جامعه اطلاعاتی- ارتباطی را در خود متمرکز کرده و محرومترین شهرستان گمیشان است.