مقاله


کد مقاله : 13990411238066

عنوان مقاله : بررسی تاثير اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال¬های 2016-1980

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 572

فایل های مقاله : 495 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد مستولی زاده mostolizadeh@semnan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

توسعه انسانی به مفهوم فرآیند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آن¬ها است. شاخص توسعه انسانی میانگین موفقیت¬های بدست آمده کشورها در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای شایسته زندگی را اندازه می¬گیرد. جدا از ابعاد اصلی شاخص توسعه انسانی، متغیر اعتماد اجتماعی به عنوان مهم¬ترین شاخص سرمایه اجتماعی، ساز و کاری برای ایجاد انسجام و وحدت در نظام¬های اجتماعی، تسهیل مشارکت، تعاون اجتماعی و پرورش ارزش¬های مردم¬سالارانه است که بدون شک می¬تواند بر ابعاد اصلی شاخص توسعه انسانی تاثیر نماید. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا اعتماد اجتماعی بر بهبود شاخص توسعه انسانی اثر گذار است؟ این پژوهش، به بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی برای 56 کشور شامل کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)، کشورهای عضو اوپک(OPEC) و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(ASEAN) برای سال¬های 1980 الی 2016 می¬پردازد. نتایج این پژوهش می¬رساند که اعتماد به طور مثبت با رشد بلند مدت HDI ارتباط معنی دار دارد. همچنین، اثر اعتماد اجتماعی بر توسعه انسانی در کشورهایی که دارای دموکراسی بالاتر می¬باشند ضعیف¬تر است. عدم تاثیر قابل توجه اعتماد اجتماعی در شاخص توسعه انسانی کشورهای دموکراتیک ، دلیل بر بی تاثیری آن نیست. بلکه این نکته ناشی از نوع تعریف شاخص توسعه انسانی و ابعادانتخاب شده در این شاخص است.