مقاله


کد مقاله : 13991010251503

عنوان مقاله : اثر مخارج نظامی بر فساد در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه و اقتصاد ایران

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 69

فایل های مقاله : 585 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منصور سازوار msazvar2304@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

فساد مشکلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، که هزینه¬های زیادی به جامعه تحمیل می¬کند. ازجمله هزينه‌های فساد مي‌توان به کاهش رشد اقتصادی، افزايش شکاف طبقاتی و افزايش بي‌اعتمادی مردم نسبت به دولت اشاره کرد. این در حالی است که کشور ایران نیز به لحاظ شاخص درک فساد در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین میانگین کشورهای منطقه دارای وضعیت نامطلوبی بوده و در سال¬های اخیر سقوط چشمگیری از نظر رتبه و امتیاز این شاخص داشته است. آثار زیان‌بار فساد، لزوم مبارزه با این پدیده و کنترل آن را ضروری مي‌کند. اولین گام برای مقابله مؤثر با فساد، شناسایی علل فساد در جامعه است. بر این اساس این پژوهش می‌کوشد تا عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر فساد را در 72 کشور منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه از جمله ایران در بازه‌ی زمانی 2005 تا 2016 مورد ‌بررسی قرار دهد. در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که از بین متغیرهای اقتصادی، درآمد سرانه، آزادی اقتصادی، هزینه‌های نظامی و باز بودن اقتصاد دارای رابطه مثبت و معنی¬داری با شاخص درک فساد هستند، اما رشد نقدینگی رابطه معنی‌داری با فساد نداشته، علاوه ‌بر این ثبات سیاسی و دموکراسی نیز به‌عنوان عوامل سیاسی دارای اثر منفی و معنی‌دار بر فساد بوده‌اند.