مقاله


کد مقاله : 13991010251504

عنوان مقاله : تاثیر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و شهرنشینی بر وقوع جرم درکشورهای اروپایی(مطالعه موردی: قتل عمد)

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 58

فایل های مقاله : 384 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان دانائی فر idf_65@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این تحقیق، با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی (پنل دیتا) رابطه عوامل اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم (قتل عمد) برای 10 کشور اروپایی در بازه زمانی 2000 تا 2017 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی(شاخص رشد اقتصادی)، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شهرنشینی به ترتیب با ضرایب(524/0)، (406/0)، (329/0) و (274/0) تاثیر مثبت و معناداری بر وقوع جرم (قتل عمد) دارند، همچنین مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معناداری بر وقوع جرم (قتل عمد) دارد که از الگوی منحنی کوزنتسی جرم تبعیت می کند.