مقاله


کد مقاله : 13991226272694

عنوان مقاله : تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شایستگی‌های فردی

نشریه شماره : 64 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 234

فایل های مقاله : 583 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی زیودار mehdizivdar@entp.usb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

گرایش کارآفرینانه با توجه ویژه برنامه‌ریزان و مسئولان به کارآفرینی، به‌عنوان راهکار مسائل اقتصادی، به موضوعی مهم تبدیل شده است. از طرفی، با توجه به اهمیت روزافزون نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد، عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط، مورد توجه جدی واقع شده است. با بررسی ادبیات معتبر حوزه کارآفرینی در داخل کشور، مشخص می‌شود که در تحقیقات داخلی، عمدتاً به شایستگی مدیران و رهبران پرداخته شده است و کمتر به عامل مهم شایستگی فردی کارکنان توجه شده است. از آنجا که، عملکرد مؤثر کارکنان، موجب هماهنگی و پیشرفت سازمان می‌شود، در این پژوهش، شایستگی فردی به‌عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی مربوط به جامعه پژوهش و اطلاعات آماری ابعاد متغیرهای پژوهش در پرسشنامه محقق‌ساخته، صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دهند. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون برای تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، تأثیر مثبت گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد. فعالیت‌های مشوق کارآفرینی و توسعه گرایش کارآفرینانه برای شرکت‌های کوچک و متوسط؛ همراه با ارتقاء شایستگی کارکنان، منجر به دستیابی به عملکرد بالاتر می‌شود.