مقاله


کد مقاله : 13991226272698

عنوان مقاله : اثر پيچيدگي اقتصادي بر نابرابري درآمد

نشریه شماره : 64 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 248

فایل های مقاله : 759 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ماني مؤتمني motameni@umz.ac.ir - -

چکیده مقاله

نابرابری، پدیده‌ای اجتماعی است که از تفاوت قابلیت افراد در دستیابی به منابع اقتصادی به‌وجود می‌آید. اين احتمال وجود دارد كه کشورهای با پیچیدگی اقتصادی بیشتر به علت کارایی بیشتر و بهره‌وری بالاتر در ساختار تولید و توزیع درآمد، از سطوح نابرابری درآمدی کمتری نسبت به کشورهای با محصولات تولیدی ساده‌تر برخوردار باشند. به منظور بررسي اين موضوع، پژوهش حاضر اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در 53 كشور منتخب طي سال‌هاي 1995 تا 2017 را با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته پويا (GMM) مورد بررسي قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد پيچيده‌تر شدن اقتصاد اثر معنادار و كاهنده بر ضريب جيني دارد. آزمون سارگان صحت تصريح الگو را تاييد نموده است. بر اين مبنا، شاخص پيچيدگي اقتصادي را مي‌توان به عنوان يك عامل موثر در نابرابري درآمدي در نظر گرفت.