• صفحه اصلی
  • بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970726165088 بازدید : 8124 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی