• صفحه اصلی
  • طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122636313 بازدید : 7645 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی