• صفحه اصلی
  • شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه بر اساس رویکرد فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050238631 بازدید : 85 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی