مدير مسئول

سیدمرتضی نبوی استاد
rahbord.tousee@gmail.com دکترا

سردبیر

میثم موسائی استاد
mousaaei@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران دانشگاه تهران

هیئت تحریریه

حسن سبحانی استاد
hs.sobhani@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران دانشگاه تهران
09121132196
سيد سعيد زاهد زاهدانی استاد
دکترا
حسين عيوضلو استاد
دکترا
محمدرحيم عيوضي استاد
دکترا
منوچهر محمدي استاد
دکترا
عباس ملکی استاد
دکترا
میثم موسائی استاد
mousaei1967@yahoo.com دکترا

مدیر داخلی

علیرضا تاجریان دانش آموخته
alirezatajerian@yahoo.com دکترا
واحد علوم و تحقیقات تهران
09352365961