مدير مسئول

سیدمرتضی نبوی استاد
rahbord.tousee@gmail.com دکترا

سردبیر

میثم موسائی استاد
mousaaei@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران

هیئت تحریریه

سيد سعيد زاهد زاهدانی استاد
دکترا
حسين عيوضلو استاد
دکترا
محمدرحيم عيوضي استاد
دکترا
منوچهر محمدي استاد
دکترا
عباس ملکی استاد
دکترا
میثم موسائی استاد
mousaei1967@yahoo.com دکترا
حسن سبحانی استاد
hs.sobhani@gmail.com دکترا
دانشگاه تهران
09121132196

مدیر داخلی

علیرضا تاجریان دانش آموخته
alirezatajerian@yahoo.com دکترا
واحد علوم و تحقیقات تهران
09352365961