مقاله


کد مقاله : 13981010204416

عنوان مقاله : بررسی و رتبه‌بندی استان‌های ایران به لحاظ شاخص‌های خلاقیت

نشریه شماره : 59 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 545

فایل های مقاله : 1/68 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سعید ذبیحی دان zabihidansaeed@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استان‌های کشور ایران به لحاظ میزان برخورداری از شاخص‌های خلاقیت می‌باشد. با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در جهان امروز می‌باشند، بنابراین داشتن شهرها و مناطق خلاق آرزوی هر جامعه‌ای است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده‌های مقطعی برای سال 1393 برای نخستین بار خلاقیت در سطح استانی محاسبه شده است. خلاقیت محاسبه شده در هفت بعد می‌باشد که با استفاده از مدل تاپسیس محاسبه گردیده است. ابعاد خلاقیت محاسبه شده در این تحقیق عبارت‌اند از: خلاقیت سرمایه انسانی، خلاقیت تکنولوژی، خلاقیت تحمل و تسامح، خلاقیت اقتصادی، خلاقیت ویژگی‌های مکانی، خدمات و صنایع خلاق و خلاقیت کل. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استان تهران از بالاترین سطح خلاقیت در کشور با عدد 59/0 در شاخص خلاقیت کل بر خوردار است. این در حالی است که سایر استان‌های کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق در شاخص خلاقیت کل، استان خراسان رضوی (39/0) و استان خوزستان (32/0) به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند. استان‌های خراسان شمالی (016/0)، زنجان (0222/0) و چهارمحال و بختیاری (0224/0) به ترتیب در رتبه‌های آخر در شاخص خلاقیت کل قرار دارند. بر اساس شاخص سرمایه انسانی خلاق استان خراسان جنوبی (028/0)، شاخص تکنولوژی استان ایلام (001/0)، شاخص تحمل استان زنجان (004/0)، شاخص ویژگی‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری (021/0)، شاخص ویژگی‌های مکانی استان خراسان شمالی (020/0) و شاخص خدمات و صنایع خلاق استان ایلام (010/0) در بدترین وضعیت قرار دارند. با توجه به اینکه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد اقتصاد کشور می‌گردند و تئوری‌های مختلفی ارتباط بین خلاقیت در شهرها و مناطق و رشد اقتصادی شهرها و مناطق را ثابت کرده‌اند، لذا بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق توصیه می‌شود که بسترهای مناسب برای حرکت به سمت خلاقیت بیشتر در استان‌های کشور فراهم گردد تا باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.