مقاله


کد مقاله : 13981214235798

عنوان مقاله : تأثیر کیفیت مقررات بر فضای کسب و کار در گروه کشورهای منتخب

نشریه شماره : 60 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 313

فایل های مقاله : 339 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پروانه سلاطين p_salatin@iauec.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

دولت‌‌ها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف¬تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت¬ها و کاهش هزینه¬های رانت¬جویانه و همچنین از طریق به هنگام¬سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار و مقرراتي که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب و کار می شود، می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مقررات بر شاخص¬ شروع کسب و کار (هزینه آغاز به کار، زمان آغاز به کار (تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می¬باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2004 نشان داد که کیفیت مقررات تأثیر منفی و معنادار بر شاخص¬های هزینه آغاز به کار (درصد از درآمد سرانه)، زمان آغاز به کار(تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار به عنوان شاخص¬های شروع کسب و کار دارند.