مقاله


کد مقاله : 13981214235800

عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزشِ منابع انسانی بر توسعه¬ فناوری و اقتصادی جوامع )با تأکید بر جامعۀ ایران)

نشریه شماره : 60 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 299

فایل های مقاله : 409 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس رمضانی باصری abbasramazani86@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

آموزشِ منابع انسانی عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه¬ی فناوری و اقتصادی جوامع است. تأمین سرمایه¬ی انسانی مستلزم انجام آموزش صحیح می¬باشد. آموزش صحیح از یک سو قابلیت نیروی انسانی را ارتقاء می¬بخشد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید، مهیا می¬سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعۀ فناوری و اقتصادی را برای کشورها هموار می¬کند. هدف این مقاله، ارائه¬ی تصویری از تأثیر آموزش منابع انسانی بر توسعۀ فناوری و اقتصادی جوامع می¬باشد. از آنجا که تمرکز این مطالعه بررسی سه نظریه سرمایۀ انسانی، همگرایی و نظریۀ تعامل با تغییرات تکنیکی همراه با تطبیق آنان در جوامع مختلف از جمله ایران می¬باشد لذا با توجه به نوع رویکرد آن، روش توصیفی و مقایسه¬ای برای این مقاله انتخاب شده است؛ یافته¬های این مطالعه بیانگر تأثیر معنی¬دار هر سه نظریه بر توسعه و رشد اقتصادی جوامع توسعه یافته بوده است. همچنین جدی نگرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانیِ ماهر از مهمترین عوامل پایین¬بودن سطح رشد توسعۀ فناوری جوامع درحال توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیتِ روزافزون جوان در جامعه¬ی ایران و نیاز مبرم کشور به رشد و افزایش تولید، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش صورت گیرد.