مقاله


کد مقاله : 13981214235802

عنوان مقاله : سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI

نشریه شماره : 60 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 898 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صادق بافنده ایماندوست Imandoust@pnu.ac.ir - -

چکیده مقاله

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت¬ها و صاحب¬نظران اقتصادی، رشد اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر آن می¬باشد. استفاده از نهاده¬های تولید و نوآوری در صورتی منجر به رشد اقتصادی پایدار می¬گردد که محیط فعالیت کارآفرینان و بنگاه¬ها مستعد و قابل پیش¬بینی باشد. محیط حقوقی و نهادی از جمله عوامل مهم در بهبود سهولت کسب و کار است که در گزارش¬های بانک جهانی به آن اشاره شده است. علیرغم آن، کارآفرینان و بنگاهها با موانع متفاوتی در فرایندهای کسب و کار درگیر می¬باشند. در این مطالعه میزان تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی و بر اساس گزارش رقابت پذیری مجمع¬جهانی ¬اقتصاد GCI، اندازه¬گیری شده است. برای این کار داده¬های هشت کشور اسلامی در حال توسعه(D8) و هفت کشور برگزیده که بر طبق گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در حال گذار از اقتصاد عامل محور به کارا محور هستند و در دوره 2015-2011 به صورت تابلویی جمع¬آوری و مدل ارائه شده برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می¬دهد که تأثیر رتبه توسعه بازارهای مالی و رتبه زیرساخت¬ها بر تولید ناخالص داخلی کشورهای برگزیده منفی و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% کاهش در رتبه بازارهای مالی و زیرساخت¬ها به ترتیب 0001/. و 00016/. افزایش در تولید ناخالص داخلی است. این تأثیر برای کشورهای گروه D8 منفی و بی معنی بوده است.