مقاله


کد مقاله : 13990411238070

عنوان مقاله : ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 480

فایل های مقاله : 318 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شیرین اربابیان arbabian_sh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان و یکی از شاخص¬های مهم تجارت خدمات است و بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده است. از این رو ارزیابی عوامل مؤثر بر آن بویژه زیرساخت¬های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی عوامل مؤثر بر گردشگری از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نوسان¬های نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف¬کننده، اختلاف دما و زیرساخت¬های اقتصادی (تعداد کاربران اینترنت) در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم با استفاده از روش میان گروهی پویا طی سال¬های 2015-1995 پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای نرخ ارز و کاربران اینترنت بر گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت است و متغیر نوسان نرخ ارز نیز در کوتاه¬مدت و بلندمدت دارای اثر منفی است، بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که سیاست یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از نوسان¬های نرخ ارز به بهبود تقاضای گردشگری کمک می¬کند. همچنین با سیاست¬گذاری در جهت تقویت زیرساخت¬ها از جمله دسترسی آسان¬تر به اینترنت و در نتیجه افزایش تعداد کاربران اینترنت نیز منجر به رشد گردشگری می¬شود.