مقاله


کد مقاله : 13990411238073

عنوان مقاله : نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام)

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 551

فایل های مقاله : 619 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان نامدار جویمی davood.joyame@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت¬های کارآفرینی است ازاین‌رو شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام است که جامعه موردبررسی بر اساس یافته‌های در دسترس در این پژوهش به‌طورکلی برابر با 840 نفر است. پرسش‌نامه‌های پژوهش ازنظر پایایی و روایی تائید شده‌اند. نرم‌افزار مورداستفاده در این پژوهش SMART PLS است. در این پژوهش هفت فرضیه شکل‌گرفته است که تمامی فرضیات تائید شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که توانایی شبکه کارآفرین با توانایی ارتباط شبکه و محوریت شبکه رابطه مثبت و معنادار دارد. همین‌طور توانایی ارتباطی شبکه و محوریت شبکه با کشف فرصت‌های کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار دارد و توانایی ارتباطی شبکه و محوریت شبکه در ارتباط توانایی شبکه کارآفرین و کشف فرصت‌های کارآفرینی نقش میانجی دارند. درنهایت ارتباط بین توانایی‌های شبکه کارآفرین و کشف فرصت کارآفرینی زمانی قوی‌تر است که فاصله‌ی قدرت کمتر باشد.