مقاله


کد مقاله : 13990730250307

عنوان مقاله : واکاوی موانع ورود شرکتهای تعاونی صنایع دستیِ استان فارس به بازارهای جهانی

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 282

فایل های مقاله : 828 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شمس¬الدینی A_shamsoddini@miau.ac.ir - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ورود شرکت¬های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی و ارائه راهکارهای مقابله با این مشکلات انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 351 نفر اعضای فعال در شرکت¬های تعاونی صنایع دستی استان فارس و همچنین کارشناسان و صاحب¬نظران که در زمینه موضوع مورد مطالعه دارای تخصص هستند، تشکیل می دهد. با توجه به محدودیت¬های زمانی و همچنین دشواری دسترسی به تمام اعضا و کارشناسان و همچنین امتناع بعضی از اعضا از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، نهایتاً 120 نفر با استفاده از نمونه¬گيري تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و اطلاعات جمع¬آوری شده از آن¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده¬های مورد نیاز، پرسشنامه محقق¬ساخته¬ای بوده که روایی آن با مراجعه به کارشناسان مربوطه و پس از انجام چندین مرحله اصلاح به تأیید نهایی رسید. جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در میان اعضای چند تعاونی¬ها فعال استان تکمیل شد و ضریب الفای کرونباخ حاصل شده با مقدار 736/0، نشان¬دهنده پایا بودن پرسشنامه طراحی شده بود. اعتبار عاملي با استفاده از تحليل عاملي، به بررسي مقادير KMO و بارتلت براي بخش¬هاي مختلف پرسشنامه¬هاي مورد نظر پرداخته شده است. همچنين، جهت تجزیه و تحلیل داده¬های گردآوری شده متناسب با اهداف پژوهش از جدول توزیع فراوانی، آزمون t تک¬نمونه¬ای، تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرم¬افزار SPSS و برای برازش مدل حاصل شده از نرم¬افزار Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین اثرگذاری متیغرهای 36گانه مورد بررسی به عنوان موانع اثرگذاری ورود شرکت¬های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی با مقدار 225/4 در سطح 99 درصد اطمینان بالاتر از حد مبنا (عدد 3) بوده و از دیدگاه پاسخگویان متغیرهای معرفی شده نقش بازدارندگی قابل توجهی را در برابر ورود شرکت¬های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی ایفا می¬نمایند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اصلی (محدودیت¬های ناشی از تحریم با درصد تبیین 322/24، سیاست¬های بازاریابی ـ حمایتی ضعیف و مقطعی با درصد تبیین 723/19، ضعف تکنولوژی و بنیان¬های صادرات با درصد تبیین 203/13، ضعف عوامل مدیریتی ـ نهادی محلی و فرامحلی با درصد تبیین 989/12 و ضعف بنیان اقتصادی تولیدکنندگان با درصد تبیین 601/10) در مجموع توانسته¬اند 838/80 درصد از واریانس موانع ورود شرکت¬های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی را تبیین نمایند. نتایج برازش مدل تجربی موانع شناسایی شده نشان داد مدل اندازه¬گيري حاصل شده اعتبار لازم را در خصوص شناسایی موانع ورود شرکت¬های تعاونی به بازارهای جهانی را دارا می¬باشد. نهایتاٌ نتایج اولویت¬بندی مهم¬ترین راهکارهای ورود شرکت¬های تعاونی صنایع دستی به بازارهای جهانی نشان داد سه راهکار برقراری ارتباط با واسطه¬های مطمئن جهت مقابله با تحریم-ها جهت صادرات صنایع دستی از طریق شرکت¬های تعاونی، در نظر گرفتن شیوه¬های جایگزین برای صادرات مستقیم صنایع دستی به¬ویژه از طریق توسعه گردشگری در سطوح مختلف و تهیه و صدور صنایع دستی با کیفیت بالا و ممانعت از صدور کالای با کیفیت پایین، به ترتیب با 75، 72 و 68 بار تکرار، کلیدی¬ترین راهکارها هستند.