• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی چرایی تشکیل خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی کشور چین
    وحید امیدی
    امروزه نقش بنگاه ها در بازارهای جهانی وابسته به میزان قدرت رقابتی آنها با سایر بنگاه هایی است که تولیدات مشابهی دارند. ازاین روی، در این مطالعه به شیوه تشکیل خوشه های صنعتی چین، به عنوان مهمترین اقتصاد درحال توسعه، و نقش سیاست های دولت در گسترش آنها پرداخته شده است. به چکیده کامل
    امروزه نقش بنگاه ها در بازارهای جهانی وابسته به میزان قدرت رقابتی آنها با سایر بنگاه هایی است که تولیدات مشابهی دارند. ازاین روی، در این مطالعه به شیوه تشکیل خوشه های صنعتی چین، به عنوان مهمترین اقتصاد درحال توسعه، و نقش سیاست های دولت در گسترش آنها پرداخته شده است. به این منظور مطالعات صورت گرفته پیرامون خوشه های صنعتی چین در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و دستاوردهای کشور چین با رویکرد ارائه رهیافت برای خوشه های صنعتی ایران جمع بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ایجاد خوشه های صنعتی به صورتی است که نخست در یک منطقه جغرافیایی، به سبب شرایط خاص آن ناحیه، شرایط پیدایش خوشه پدیدار شده و پس از آن حمایت‌های دولت موجب توسعه و گسترش خوشه مورد نظر می شود. در واقع، سیاست های دولت بیش از آنکه در ایجاد خوشه های صنعتی نقش داشته باشد در گسترش آنها موثر بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی موانع ورود شرکتهای تعاونی صنایع دستیِ استان فارس به بازارهای جهانی
    علی  شمس¬الدینی
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی و ارائه راهکارهای مقابله با این مشکلات انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 351 نفر اعضای فعال در شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس و همچنین کارشناسان و صاحب نظران که در زم چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی و ارائه راهکارهای مقابله با این مشکلات انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 351 نفر اعضای فعال در شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس و همچنین کارشناسان و صاحب نظران که در زمینه موضوع مورد مطالعه دارای تخصص هستند، تشکیل می دهد. با توجه به محدودیت های زمانی و همچنین دشواری دسترسی به تمام اعضا و کارشناسان و همچنین امتناع بعضی از اعضا از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، نهایتاً 120 نفر با استفاده از نمونه گيري تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و اطلاعات جمع آوری شده از آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه محقق ساخته ای بوده که روایی آن با مراجعه به کارشناسان مربوطه و پس از انجام چندین مرحله اصلاح به تأیید نهایی رسید. جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در میان اعضای چند تعاونی ها فعال استان تکمیل شد و ضریب الفای کرونباخ حاصل شده با مقدار 736/0، نشان دهنده پایا بودن پرسشنامه طراحی شده بود. اعتبار عاملي با استفاده از تحليل عاملي، به بررسي مقادير KMO و بارتلت براي بخش هاي مختلف پرسشنامه هاي مورد نظر پرداخته شده است. همچنين، جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده متناسب با اهداف پژوهش از جدول توزیع فراوانی، آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرم افزار SPSS و برای برازش مدل حاصل شده از نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین اثرگذاری متیغرهای 36گانه مورد بررسی به عنوان موانع اثرگذاری ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی با مقدار 225/4 در سطح 99 درصد اطمینان بالاتر از حد مبنا (عدد 3) بوده و از دیدگاه پاسخگویان متغیرهای معرفی شده نقش بازدارندگی قابل توجهی را در برابر ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی ایفا می نمایند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اصلی (محدودیت های ناشی از تحریم با درصد تبیین 322/24، سیاست های بازاریابی ـ حمایتی ضعیف و مقطعی با درصد تبیین 723/19، ضعف تکنولوژی و بنیان های صادرات با درصد تبیین 203/13، ضعف عوامل مدیریتی ـ نهادی محلی و فرامحلی با درصد تبیین 989/12 و ضعف بنیان اقتصادی تولیدکنندگان با درصد تبیین 601/10) در مجموع توانسته اند 838/80 درصد از واریانس موانع ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی را تبیین نمایند. نتایج برازش مدل تجربی موانع شناسایی شده نشان داد مدل اندازه گيري حاصل شده اعتبار لازم را در خصوص شناسایی موانع ورود شرکت های تعاونی به بازارهای جهانی را دارا می باشد. نهایتاٌ نتایج اولویت بندی مهم ترین راهکارهای ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی به بازارهای جهانی نشان داد سه راهکار برقراری ارتباط با واسطه های مطمئن جهت مقابله با تحریم-ها جهت صادرات صنایع دستی از طریق شرکت های تعاونی، در نظر گرفتن شیوه های جایگزین برای صادرات مستقیم صنایع دستی به ویژه از طریق توسعه گردشگری در سطوح مختلف و تهیه و صدور صنایع دستی با کیفیت بالا و ممانعت از صدور کالای با کیفیت پایین، به ترتیب با 75، 72 و 68 بار تکرار، کلیدی ترین راهکارها هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
    سید محمد مستولی زاده
    جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری شامل طیفی از روندها و عوامل است که منجر به بازشدن، ادغام و وابستگی میان اقتصادها می شود. بنابراین جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری یک پدیده کاملاً انفرادی تلقی نشده بلکه در واقع جهان را به صورت یک بازار منفرد در نظر گرفته و حوزه تولید جهانی چکیده کامل
    جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری شامل طیفی از روندها و عوامل است که منجر به بازشدن، ادغام و وابستگی میان اقتصادها می شود. بنابراین جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری یک پدیده کاملاً انفرادی تلقی نشده بلکه در واقع جهان را به صورت یک بازار منفرد در نظر گرفته و حوزه تولید جهانی کشورها توسط تجارت و جریانات سرمایه گذاری به هم مرتبط می شوند. این مقاله به مطالعه اثرات ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۰ می پردازد. این مطالعه با استفاده از الگوی داده های تابلویی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نتیجه گیری می کند که تاثیر ادغام مالی و تجاری بیشتر بر بخش مصرفی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اثرگذار است در صورتی که بیشتر بر بخش تولیدی اقتصاد کشورهای توسعه یافته موثر می باشد. از طرف دیگر ادغام مالی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته تاثیر معناداری بر نوسانات کلان اقتصادی نداشته است در صورتی که ادغام تجاری در کشورهای در حال توسعه، بر نوسانات مصرف تاثیر معنادار کاهشی داشته اما در کشورهای توسعه یافته موجب کاهش معنادار نوسانات تولید می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نواوری سازمانی )اعضای هییت علمی دانشگاه تهران(
    احسان نامدار جویمی
    هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری سازمانی است. در این راستا شش فرضیه شکل‌گرفته است که تمامی آن‌ها تائید شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نق چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری سازمانی است. در این راستا شش فرضیه شکل‌گرفته است که تمامی آن‌ها تائید شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی است که جامعه موردبررسی در این پژوهش به‌طورکلی برابر با 2116 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران با خطای 0.05 برابر با 325 نفر است. بـراي بررسي روابط علي بين متغيرها به صورتي منسجم از تكنيك مدل‌سازی معـادلات سـاختاري و نرم‌افزار PLS Smart استفاده‌شده است. مشکلات مرتبط با سرمایه اجتماعی قوی، مانند اطلاعات بیش‌ازحد، مشکلات ناشی از بی‌تدبیری، و نزدیک بینی همراه با سرمایه گذاری زیاد زمان و هزینه برای حفظ در روابط، می تواند بر توسعه گرایش کارآفرینی تأثیر بگذارد. بر اساس یافته‌های پژوهش در این رابطه(سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینی) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی(رابطه‌ای و شناختی) رابطه‌ای منفی و سایر ابعاد رابطه‌ای مثبت با گرایش کارآفرینی دارند. در این رابطه(سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینی) قابلیت‌های نوآوری سازمانی نقش میانجی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک META SWOT
    سعید  کامیابی
    امروزه از صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامريي و صنعت بدون دود یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. همچنين صنعت جهانگردي جداي از كسب درآمد ارزي و ايجاد فرصتهاي شغلي مي تواند موجب تحولاتي براي توسعه ساير بخش ها نظير كشاورزي ، صنعت و تأمين زير ساخ چکیده کامل
    امروزه از صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامريي و صنعت بدون دود یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. همچنين صنعت جهانگردي جداي از كسب درآمد ارزي و ايجاد فرصتهاي شغلي مي تواند موجب تحولاتي براي توسعه ساير بخش ها نظير كشاورزي ، صنعت و تأمين زير ساخت ها گردد.این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در استان سمنان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی، استراتژیک متا سوات انجام شده است. و از آنجا كه محور اصلي توسعه استان سمنان در سند بالادستي، گردشگري تعريف شده، بسيار اهميت و ضرورت دارد. روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری داده اسنادی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل 25 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل متا سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل در سطح کلان برای توسعه گردشگری استان سمنان جذب گردشگر خارجي می باشد و مهم ترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری در استان سمنان در رقابت با رقبای منطقه ای خود، تبديل معبر به مقصد و همچنین تقويت نهادهاي زنجيره اکوتوریسم و همسو نمودن دستگاهاي اجرايي و مشارکت مردم در اين زمينه می باشد از جمله عوامل تاثیر گذار دیگر تقویت و توسعه زیر ساخت ها و ايجاد رويدادهاي گردشگري با توجه به ظرفيت شهرها و روستاهاي استان سمنان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی توسط مدل IUP
    حمزه امین طهماسبی
    آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به‌واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکار و صنعت توسعه یافته است. میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان را برای مشارکت و سود بردن از توسعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، چکیده کامل
    آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به‌واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکار و صنعت توسعه یافته است. میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان را برای مشارکت و سود بردن از توسعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی تعریف می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی است. در پژوهش پیش رو، ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطوح مختلف، مدل جامع میوتولا و ون‌براکل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان شاخص‌های مدل تعدیل شد. پس از وزن دهی به شاخص‌های ارزیابی با روش تحلیل سلسله مراتبی و امتیازات عملکرد مؤسسات در هر یک از شاخص‌ها، میزان آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی محاسبه شد. نتایج کلی پژوهش نشان‌دهنده عدم آمادگی کامل مؤسسات فرهنگی به‌منظور الکترونیکی شدن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه می باشد. در انتها پس از شناسایی نقاط ضعف، راهکارهایی نیز برای آمادگی بیشتر مؤسسات فرهنگی ارائه شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - هویت اخلاقی و عملکرد در سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی
    نادر  رضائی
    هدف از این پژوهش ارائه رویکردی جدید در مطالعه اخلاق سازمانی در قالب هویت سازمانی و بررسی رابطه ابعاد هویت اخلاقی سازمان یعنی اخلاق نمایشی و کاربردی با عملکرد سازمانی می باشد. از میان مدلهای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیاز متوازن (با ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی، رشد و چکیده کامل
    هدف از این پژوهش ارائه رویکردی جدید در مطالعه اخلاق سازمانی در قالب هویت سازمانی و بررسی رابطه ابعاد هویت اخلاقی سازمان یعنی اخلاق نمایشی و کاربردی با عملکرد سازمانی می باشد. از میان مدلهای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیاز متوازن (با ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مشتری و مالی) برای ارزیابی عملکرد سازمان های مورد نظر انتخاب و بکارگرفته شد. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بوده و جامعه مورد مطالعه، کلیه سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اخلاق نمایشی و کاربردی بطور معناداری ابعاد عملکردی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه اثرگذاری اخلاق نمایشی و اخلاق کاربردی بر شاخص های عملکردی متفاوت می باشد ولیکن اخلاق کاربردی به مراتب موثرتر بوده و بطور مناسب تری اثر آتی مورد انتظار اخلاق بر عملکرد را نشان می دهد و تلاش ها و برنامه های اخلاقی، تصمیمات سازمانی و مطالبات اخلاقی جامعه را باهم تلفیق و موجب بهبود بهره وری سازمان می شود. پرونده مقاله