مقاله


کد مقاله : 13990730250309

عنوان مقاله : تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 288

فایل های مقاله : 375 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد مستولی زاده mostolizadeh@semnan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری شامل طیفی از روندها و عوامل است که منجر به بازشدن، ادغام و وابستگی میان اقتصادها می¬شود. بنابراین جهانی شدن و ادغام مالی و تجاری یک پدیده کاملاً انفرادی تلقی نشده بلکه در واقع جهان را به صورت یک بازار منفرد در نظر گرفته و حوزه تولید جهانی کشورها توسط تجارت و جریانات سرمایه¬گذاری به هم مرتبط می¬شوند. این مقاله به مطالعه اثرات ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۰ می پردازد. این مطالعه با استفاده از الگوی داده¬های تابلویی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نتیجه¬گیری می¬کند که تاثیر ادغام مالی و تجاری بیشتر بر بخش مصرفی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اثرگذار است در صورتی که بیشتر بر بخش تولیدی اقتصاد کشورهای توسعه یافته موثر می¬باشد. از طرف دیگر ادغام مالی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته تاثیر معناداری بر نوسانات کلان اقتصادی نداشته است در صورتی که ادغام تجاری در کشورهای در حال توسعه، بر نوسانات مصرف تاثیر معنادار کاهشی داشته اما در کشورهای توسعه یافته موجب کاهش معنادار نوسانات تولید می¬گردد.