مقاله


کد مقاله : 13991010251496

عنوان مقاله : بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ مطالعۀ موردی: مقایسۀ ایران و کره جنوبی

نشریه شماره : 63 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 72

فایل های مقاله : 774 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمدباقر نجفی Najafi122@razi.ac.ir - -

چکیده مقاله

در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، دانش به جایگاه مؤثر‌ترین عامل تولید و خلق ارزش‌افزوده دست یافته است. در نتیجه، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح دانایی، مورد توجه قرار گرفته است. دست‌یابی به این مهم نیز نیازمند شناسایی ماهیت دانش و منابع خلق آن است. یکی از دستاوردهای معرفت‌شناسی در دهه‌های اخیر، شناسایی دانش ضمنی و اهمیت آن بوده است. دانش ضمنی مهم‌ترین بخش دانش است و بیشترین نقش را در دستیابی به الگوی تولید دانش‌بنیان ایفا می‌کند. بنابراین، این مقاله در پی شناسایی راه‌های بسترسازی برای کسب دانش ضمنی موردنیاز برای اصلاح الگوی تولید، به مقایسه ایران و کره جنوبی از جهت فعالیت‌های اقتصادی رایج می‌پردازد. در این مقاله از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و دستاورد آن شناسایی این اصل است که تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی مولد در راستای خلق دانش ضمنی موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. به عبارت دیگر، اقتصاد و جامعۀ دانش‌بنیان، میوۀ طبیعی یک جامعۀ تولید محور است.