• صفحه اصلی
  • رویکردی بر علل نابرابری توسعه در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک بخش های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970726165087 بازدید : 5937 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی