• صفحه اصلی
  • سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981214235802 بازدید : 6393 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی