• صفحه اصلی
  • مهم‌ترین موانع نهادی خلق دانش‌ها و فناوری‌های مولد و اثربخش؛ مطالعه‌ی موردی: فقدان تقاضای اقتصادی برای دانش و مهارت‌های مولد و بهره‌ور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080431991 بازدید : 5224 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی