• صفحه اصلی
  • منش کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشر توليدکنندگان و تجار برگرفته از آيات و روايات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080431996 بازدید : 2602 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی