• صفحه اصلی
  • بررسی نقش مدیریت جهادی در توسعه کشورها مبتنی بر نهادهای جغرافیایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080431997 بازدید : 2246 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی