• صفحه اصلی
  • مقایسه تطبیقی الگوی مدیریت شهری در کشورهای ایران، ترکیه و مالزی و کره جنوبی با تأکید بر چالش¬های مدیریت شهری در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122636314 بازدید : 10827 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی