• صفحه اصلی
  • عقلانیت لیبرالی و صورت¬بندی بحران¬های زیست¬محیطی (با تاکید بر سند ریو+٢٠)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050238635 بازدید : 153 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی