• صفحه اصلی
  • هم¬کنشی سیاست¬ پژوهی؛ حلقه مفقوده در فرآیند نظام برنامه¬ریزی توسعه ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090540184 بازدید : 2666 صفحه: 7 - 40

20.1001.1.17352460.1401.18.70.1.2

نوع مقاله: پژوهشی