• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار بر بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090540188 بازدید : 1712 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی