• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ردپای برنامه¬های تعدیل اقتصادی در سیاست¬گذاری اقتصادی ایران
    علی¬اصغر  قائمی¬نیا
    اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالب¬تر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه¬حل¬ها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماری¬ها و در مقابل اقسام روش¬های درمانی در این اقتصاد فعلاً نتیجه¬ای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم چکیده کامل
    اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالب¬تر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه¬حل¬ها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماری¬ها و در مقابل اقسام روش¬های درمانی در این اقتصاد فعلاً نتیجه¬ای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از مهم¬ترین مصادیق این وضعیت می¬باشد. یکی از نسخه¬هایی که تجویز آن فراوانی زیادی در طول حداقل دو دهه¬ گذشته داشته است، برنامه¬های تعدیل اقتصادی است. در این مقاله به صورت مستند به دنبال یافتن ردپای برنامه¬های تعدیل در سیاست¬گذاری اقتصادی ایران هستیم و برنامه¬های پنج ساله توسعه را به عنوان بهترین معیار برنامه¬ریزی اقتصادی در ایران در نظر گرفته¬ایم. از آنجایی که هدف بررسی نفوذ و رسوب برنامه¬های تعدیل در برنامه¬های اقتصادی است، بنابراین بررسی عملکرد اقتصادی در طول این سالها خارج از هدف این تحقیق است، فارغ از اینکه این عملکرد نیز متأثر از برنامه-های تعدیل اقتصادی باشد یا خیر. طبق بررسی¬ها، برنامه¬های تعدیل اقتصادی در هر پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نفوذ داشته است؛ هرچند این نفوذ دارای شدت و ضعف می¬باشد که تناسب و ترابط برنامه¬های پنج¬ساله با برنامه¬های تعدیل ساختاری بخشی از ناسازگاری میان برنامه¬های اقتصادی و شرایط و مقتضیات کشور را نشان می¬دهد. پرونده مقاله