• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ردپای برنامه¬های تعدیل اقتصادی در سیاست¬گذاری اقتصادی ایران
    علی¬اصغر  قائمی¬نیا
    اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالب تر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه حل ها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماری ها و در مقابل اقسام روش های درمانی در این اقتصاد فعلاً نتیجه ای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم چکیده کامل
    اقتصاد ایران در روزگار کنونی، طیف وسیعی از مشکلات را تجربه کرده، اما جالب تر آنکه حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه حل ها نیز برای مشکلات تجویز شده است. انواع بیماری ها و در مقابل اقسام روش های درمانی در این اقتصاد فعلاً نتیجه ای جز وخامت اوضاع اقتصادی ندارد که تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از مهم ترین مصادیق این وضعیت می باشد. یکی از نسخه هایی که تجویز آن فراوانی زیادی در طول حداقل دو دهه گذشته داشته است، برنامه های تعدیل اقتصادی است. در این مقاله به صورت مستند به دنبال یافتن ردپای برنامه های تعدیل در سیاست گذاری اقتصادی ایران هستیم و برنامه های پنج ساله توسعه را به عنوان بهترین معیار برنامه ریزی اقتصادی در ایران در نظر گرفته ایم. از آنجایی که هدف بررسی نفوذ و رسوب برنامه های تعدیل در برنامه های اقتصادی است، بنابراین بررسی عملکرد اقتصادی در طول این سالها خارج از هدف این تحقیق است، فارغ از اینکه این عملکرد نیز متأثر از برنامه-های تعدیل اقتصادی باشد یا خیر. طبق بررسی ها، برنامه های تعدیل اقتصادی در هر پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نفوذ داشته است؛ هرچند این نفوذ دارای شدت و ضعف می باشد که تناسب و ترابط برنامه های پنج ساله با برنامه های تعدیل ساختاری بخشی از ناسازگاری میان برنامه های اقتصادی و شرایط و مقتضیات کشور را نشان می دهد. پرونده مقاله